اعضای هیئت مدیره

  • دکتر سید مرتضی ابطحی (رییس هیئت مدیره)
  • دکتر فضل اللله هوشداران (مدیر عامل)
  • دکتر کاوه باشتی
  • دکتر عبدالکاظم خورشیدی
  • دکتر عباس بنانی
  • دکتر اعجاز احمد
  • دکتر فریدون مجتهد جابری (عضو علی البدل)

بازرسان هیئت مدیره:

  • دکتر نیکخو
  • دکتر توسلی