اورژانس جراحی 1
درمانگاه جراحی2
زایمان جراحی 3
زایشگاه جراحی 4
IVF ویژه 2
آنژیوگرافی CCU
رادیولوژی ICU نورو
اطفال ICU جراحی
آی سی یو نوزادان (NICU) ICU قلب
آنژیوگرافی ریکاوری
رادیولوژی اتاق‌های عمل
MRI نمونه برداری
آزمایشگاه