مجتمع درمانگاه ها (مطب پزشکان) بیمارستان دنا در طبقه دوم ساختمان قدیم قرار دارد. در درمانگاه بیمارستان دنا تخصص های مختلف شامل : اطفال و نوزادان، داخلی قلب،زنان و زایمان، داخلی گوش و حلق و بینی، ارتوپدی، مغز و اعصاب ارائه می شود.

برنامه درمانگاه

نام پزشک روزهای هفته
دکتر  البرزی، عبدالوهاب هر روز صبح و عصر
دکتر باشتی چهارشنبه صبح
دکتر بنانی یکشنبه – سه شنبه عصر
دکتر بهزادی شنبه تا سه شنبه صبح
دکتر جابری دوشنبه – چهارشنبه عصر
دکتر حق‌نگهدار، علی یکشنبه – سه شنبه صبح
چهارشنبه عصر (فقط بیمارانی که قبلا عمل کرده‌اند)
دکتر رباطی یکشنبه – سه شنبه عصر
دکتر رضازاده سه شنبه صبح
دکتر سرور شنبه تا چهارشنبه صبح
دکتر ضرغامی دوشنبه صبح
دکتر طباطبایی شنبه – دوشنبه صبح
دکتر فخار شنبه تا چهارشنبه عصر
دکتر محمدبیگی دوشنبه – چهارشنبه عصر
دکتر محمدحسینی یگشنبه – سه شنبه عصر
دکتر هوشداران شنبه – دوشنبه – چهارشنبه صبح