مدرک لازم برای پذیرش بیماران: پاسپورت بیمار جهت انجام پذیرش و شناسایی وی.
لطفا در مورد بیماران خارجی با مسئول IPD هماهنگ شود.

 

مسئول IPD: خانم وتر (داخلی 281) – طبقه دو، دفتر مدیرعامل