تصویرنام پزشکتخصصمعرفی
دکتر مریم پیشواییزنان و زایمان
دکتر مهرداد رستگاریاطفال
دکتر محمد رضا رادپی
جراحی عمومی
دکتر بستانیان
جراحی عمومی
دکتر رویا نجات الهی
زنان و زایمان
دکتر فتانه شوشتریانزنان و زایمان
دکتر اعجاز احمدجراحی کلیه و مجاری ادرار
دکتر محمد ابراهیم پارسانژادزنان و زایمان
دکتر مهرانا قاسم خانیزنان و زایمان
دکتر پروین طالبیان فر
زنان و زایمان
دکتر یوسفی
جراحی عمومی
دکتر پروانه بزرگی
زنان و زایمان
دکتر خورشیدیجراحی کلیه و مجاری ادرار
دکتر عاقبتیجراحی عمومی
دکتر فضل اله هوشداران
جراحی عمومی
دکتر عبدالوهاب البرزی
اطفال
دکتر سعید بهزادیجراحی کلیه و مجاری ادرار
دکتر کتایون کارگرزنان و زایمان
دکتر نوراییارتوپدی
دکتر استوانقلب
دکتر نجمه سمیعیزنان و زایمان
دکتر محمد باقر رنجبر
مغز و اعصاب
دکتر چریکیقلب
دکتر شبنم صدیقیداخلی
دکتر نهاوندیمغز و اعصاب
دکتر سورنا رضا زادهارتوپدی
دکتر افشین ضیایی
ارتوپدی
دکتر مظفریان
ارتوپدی
دکتر رجبیان ENT و جراحی پلاستیک
دکتر فرزانه نجات الهی
زنان و زایمان
دکتر مهسا مصباحی
زنان و زایمان
دکتر فرزاد هوشدارانجراحی عمومی
دکتر مرتضی ابطحیزنان و زایمان
دکتر محمود ارسلان زادهزنان و زایمان
دکتر مشکساران
ارتوپدی
دکتر جابری
ارتوپدی
دکتر مینو رباطیزنان و زایمان
دکتر زهرا صرافزنان و زایمان
دکتر فرامرزیENT و جراحی پلاستیک
دکتر مژده حسینیزنان و زایمان
دکتر پرتو علم
زنان و زایمان
دکتر فتانه افتخارزنان و زایمان
دکتر بنانی
جراحی عمومیمعرفی
دکتر شهداخت معتضدیانزنان و زایمان
دکتر مجید پناهندهمغز و اعصاب
دکتر فاطمه حاجی باقری زنان و زایمان
دکتر عاطفی
جراحی عمومی
دکتر صدیقه دهباشیزنان و زایمان
دکتر بیژن زمانی زاده جراحی مغز و اعصاب
دکتر رحیم مصباحی
زنان و زایمان
دکتر علی رجبیENT و جراحی پلاستیک
دکتر تقی پور مغز و اعصاب
دکتر ده بزرگیجراحی عمومی
دکتر فرح پیرویان
قلب کودکان
دکتر نام آور جهرمی
زنان و زایمان
دکتر مطلبیمغز و اعصاب
دکتر سوادبه هوشمند
زنان و زایمان
دکتر کاوه باشتی
ارتوپدی
دکتر ثریا سمندیزنان و زایمان
دکتر شهریاریجراحی کلیه و مجاری ادرار
دکتر فرهاد میرکاظمی
جراحی کلیه و مجاری ادرار
دکتر منصوری جراحی کلیه و مجاری ادرار
دکتر عبدالمجید عرفانجراحی کلیه و مجاری ادرار
دکتر شهریاریداخلی
دکتر کامبیز آقاصادقیداخلی
دکتر بهرام امینیانقلب
دکتر شادمان
جراحی عمومی
دکتر غلامحسین عجمیقلب کودکان
دکتر گشتاسبیجراحی کلیه و مجاری ادرار
دکتر زهرا شمالی زنان و زایمان
دکتر حمید آموزگارقلب
دکتر نجات بخش
داخلی
دکتر ثعلبیانداخلی
دکتر فاطمه حاجی باقری زنان و زایمان
دکتر جلال زمانیقلب
دکتر علی حقیقت ارتوپدی
دکتر شهداد خسروپناه قلب
دکتر احمد علی امیرغفرانقلبمعرفی
دکتر مریم کسرائیانزنان و زایمان
دکتر محمد برزوییقلب کودکان
دکتر کامگارداخلی
دکتر صلاحی
جراحی عمومی
دکتر ایرج عبداله پورقلب
دکتر رهسپار جراحی پلاستیک فک و صورت
دکتر پژمان موحدیاطفال
دکتر نامداری
ارتوپدی
دکتر سمیرا زارع فرداخلی
دکتر مهرداد البرزیENT و جراحی پلاستیک
دکتر حکمت نژادجراحی عمومی
دکتر گلنار سرورزنان و زایمان
دکتر تدینجراحی کلیه و مجاری ادرار
دکتر حق نگهدارمغز و اعصاب
دکتر سعید البرزیزنان و زایمان
دکتر کجوریقلب
دکتر فخرالسادات جامعیزنان و زایمان
دکتر ترابی داخلی
دکتر ایرج بینازنان و زایمان
دکتر علیرضا توکلیارتوپدی
دکتر فخر السادات جامعیزنان و زایمان
دکتر غلامحسین شاهچراغیارتوپدی
دکتر مژده ممتحنزنان و زایمان
دکتر افسون رضاییزنان و زایمان
دکتر سولماز محمدیزنان و زایمان
دکتر رزیتا ادیبیزنان و زایمان
دکتر مریم سلطانیزنان و زایمان
دکتر ماندانا سعادتزنان و زایمان
دکتر پکاه کرامتیزنان و زایمان
دکتر صدیقه عموییزنان و زایمان
دکتر زهرا مهیمنیزنان و زایمان
دکتر فریده خرمیزنان و زایمان